آخرين بروزرساني : 08/11/1398 ساعت : 09:35
جزئيات مقاله
گزارش هاي كدال : افت و خيز در سودآوري "غشصفا" تاريخ: 05/12/1392       ساعت: 15:58
شركت شير پاستوريزه پگاه اصفهان با 8 ميليارد و 400 ميليون تومان سرمايه براي هر سهم در سال مالي منتهي به 29 اسفند 92 مبلغ 373 ريال سود خالص پيش بيني كرده كه در دوره 9 ماهه موفق به تحقق 75 درصد از اين مبلغ شده است. "غشصفا" كه پيش از اين عايدي خالص هر سهم ر سال مالي 92 را مبلغ 639 ريال اعلام كرده بود علت تعديل منفي نزديك 42 درصدي را افزايش بي رويه قيمت خريد شيرخام در منطقه جغرافيايي استان اصفهان و فضاي رقابتي شديد در عرضه و تقاضاي اين ماده اوليه تأثيرگذار در محاسبه بهاي تمام شده و ايجاد رقابت ناسالم توسط تعدادي از رقبا در زمينه جذب شيرخام، افزايش قيمت برخي از مواد اوليه كمكي و بسته بندي، وضعيت نامناسب كشش بازار فروش و اعطاي اشانتيون و تخفيفات بي رويه و خارج از عرف و همچنين فروش هاي اعتباري توسط ساير رقبا و تأثيرات ناشي از آن در كاهش فروش خالص شركت اعلام نموده است. شايان ذكر است اين شركت براي هر سهم در سال مالي 93 مبلغ 776 ريال سود خالص پيش بيني كرده و علت رشد 108 درصدي سودآوري در مقايسه با سال مالي قبل را تغيير در تركيب فروش و توليد محصولات گزارش نموده است.
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com