آخرين بروزرساني : 29/10/1398 ساعت : 18:02
جزئيات مقاله
گزارش هاي كدال : بهمن موتور از "خبهمن" جدا شد تاريخ: 05/12/1392       ساعت: 15:57
شركت گروه بهمن با 507 ميليارد تومان سرمايه اولين پيش بيني درآمد هر سهم در سال مالي منتهي به 29 اسفند 93 را به بازار ارائه كرده است. "خبهمن" در حالي براي هر سهم در سال مالي 93 مبلغ 300 ريال سود خالص پيش بيني كرده كه در مقايسه با سال مالي قبل (مبلغ 425 ريال) كاهش 29 درصدي داشته است. به گزارش خبرنگار بورس نيوز، اين شركت كه در نظر دارد 10 درصد از عايدي خالص هر سهم در سال مالي 93 را بطور نقدي به سهامدارانش پرداخت نمايد علت كاهش سودآوري در سال مالي آتي در مقايسه با سال مالي جاري را به شرح زير اعلام كرده است: مركز بهمن موتور كه در زمينه توليد خودرو فعاليت مي نمايد از تيرماه سال 92 از گروه بهمن منفك وشخصيت حقوقي مستقلي يافته لذا گروه بهمن از تاريخ مذكوربه توليد وفروش خودرو نمي پردازد.
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com