آخرين بروزرساني : 29/10/1398 ساعت : 18:02
جزئيات مقاله
گزارش هاي كدال : عملكرد 9 ماهه "شراز" تاريخ: 09/11/1392       ساعت: 15:44
شركت پالايش نفت شيراز با 102 ميليارد و 754 ميليون و 900 هزار تومان اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي 9 ماهه منتهي به 30 آذر 92 را منتشر كرده است."شراز" كه پيش از اين براي هر سهم در سال مالي 92 مبلغ 3623 ريال عايدي خالص پيش بيني كرده بود گزارش 9 ماهه را با پوشش 2461 ريالي (معادل 68 درصد) به بازار ارائه كرده است. عملكرد واقعي دوره 9 ماهه اين پالايشگاه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل با افزايش 84 درصدي فروش خالص، 77 درصدي بهاي تمام شده، 292 درصدي سود ناخالص،374 درصدي سود عملياتي و سود خالص هر سهم همراه بوده است.
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com