آخرين بروزرساني : 08/11/1398 ساعت : 10:10
جزئيات مقاله
گزارش هاي كدال : تعديل مثبت در دو شركت سيماني تاريخ: 02/11/1392       ساعت: 15:41
شركت سيمان اصفهان با سرمايه اي بالغ بر 20 ميليارد تومان پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند 92 را مبلغ 1201 ريال اعلام كرده كه در دوره 9 ماهه موفق به تحقق 70 درصد از اين مبلغ شده است. "سصفها" كه گزارش اخير خود را با تعديل مثبت 9.5 درصدي به بازار ارائه كرده علت اين تعديل را تغيير در تركيب فروش و كاهش تخفيفات اعطايي به مشتريان، واقعي تر شدن هزينه هاي پيش بيني شده، كاهش هزينه هاي مالي به دليل عدم دريافت بخشي از تسهيلات پيش بيني شده، افزايش درآمد حاصل از سرمايه گذاريها به دليل افزايش سود غير عملياتي شركت حمل و نقل همدانيان و همچنين افزايش خالص درآمدهاي غير عملياتي به دليل فروش اقلام مازاد بر مصرف و ضايعاتي اعلام كرده است. شركت سيمان فارس نو با 35 ميليارد تومان سرمايه نيز براي هر سهم در سال مالي منتهي به 29 اسفند 92 مبلغ 1233 ريال عايدي خالص پيش بيني كرده كه در دوره 9 ماهه با تحقق مناسب 81 درصدي روبرو بوده است. "سفانو" كه عايدي خالص هر سهم را با تغيير 6 درصدي از مبلغ 1161 ريال به 1233 ريال افزايش داده علت تغيير را افزايش مقداري فروش اعلام نموده است.
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com