آخرين بروزرساني : 09/01/1399 ساعت : 13:00
قوانین مصوب
رديف عنوان نهاد تصويب كننده تاريخ تصويب
1 قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" مجلس شورای اسلامی آذر  1388
2 قانون مبارزه با پولشویی مجلس شورای اسلامی بهمن  1386
3 قانون اصل 44 مجلس شورای اسلامی بهمن  1386
4 قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها مجلس شورای اسلامی تير  1386
5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مجلس شوراي اسلامي آذر  1384
6 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به زبان عربی مجلس شورای اسلامی  1384
7 قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي مجلس شوراي اسلامي دي  1383
8 ماده(15) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي  1383
9 قانون تجارت الكترونيكي مجلس شوراي اسلامي دي  1382
10 ماده (17) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور مجلس شوراي اسلامي مرداد  1382
11 مواد 94 و 95 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي فروردين  1379
12 قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت مجلس شوراي اسلامي شهريور  1376
13 قانون تجارت مجلس شوراي ملي ارديبهشت  1311
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com