آخرين بروزرساني : 09/01/1399 ساعت : 12:40
قوانین و مقررات پیشنهادی
رديف عنوان نهاد پیشنهاد کننده تاریخ پیشنهاد
1 دستورالعمـل شناسایـی مشتریـان(در خصوص مبارزه با پولشويی در بازار سرمایه) هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار 1389/11/02
2 دستورالعمل راهبري شركتي براي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1389/03/25
3 دستورالعمل عضویت در بورس اوراق بهادار تهران شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1389/03/25
4 دستورالعمل عرضۀ سهام با اختيار فروش شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تهران 1389/01/23
5 دستورالعمل روابط سرمایه گذاران شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1388/11/04
6 دستورالعمل تبليغات نهادهای مالی معاونت نظارت بر نهادهای مالی 1388/11/03
7 دستورالعمل اجرایی خریدهای تملکی در بورس اوراق بهادار تهران کمیتۀ تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار 1388/10/20
8 ضوابط کلی عرضۀ عمومی اوراق بهادار توسط مالکان اوراق بهادار کمیتۀ تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار 1388/08/09
9 دستورالعمل پیشنهادی رتبه بندی کارگزاران بورس کالای ایران معاونت نظارت بر نهادهای مالی 1388
10 دستورالعمل عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران کمیتۀ تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار 1387/11/23
11 دستورالعمل نحوة برگزاری مجامع عمومی ناشران كميته تدوين مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار 1387/02/18
12 دستورالعمل فرآيند کشف فعاليت‌هاي مشکوک و نحوه ثبت و ارسال اطلاعات آن(در خصوص مبارزه با پول‌شويی در بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران) شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1387
13 دستورالعمل نگهداري و امحاء اسناد (در خصوص مبارزه با پول‌شويی در بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران) شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1387
14 دستورالعمل شرایط ثبت و نظارت بر موسسات رتبه‌بندي اعتباري مديريت پژوهش توسعه و مطالعات اسلامي 1386/02/18
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com