آخرين بروزرساني : 09/01/1399 ساعت : 13:25
سبد های تحت نظارت

در حال حاضر، كارگزاري بانك كارآفرين سبد بانك كارآفرين با ارزش بازار بيش از100میلیارد ريال را در اختيار دارد. اين سبد در تاريخ 11/06/1387به اين كارگزاري واگذار شده است كه طی دو متمم به شماره
344-88مورخ 30/06/1388 و473-89 مورخ31/06/1389 تا کنون تمدید گردیده است . ارزش اولیه سبد مبلغ68،000،000،233ریال بوده که كارگزاري بانك كارآفرين طي مدت سبد گرداني توانسته بازده معقولي براي سبد مذكور ايجاد كند

© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com