آخرين بروزرساني : 01/11/1398 ساعت : 18:42
پرسشنامه اطلاعات مشتری


فرم کسب اطلاعات مشتریان

اشخاص حقیقی نام خانوادگی:.................نام:..............نام پدر:.................شماره شناسنامه:...............تاریخ تولد:............. محل صدورشناسنامه:................کد ملی:...........................کدمعاملاتی:........................ نشانی:.......................................................................................................................................................کد پستی:................... شماره تلفن:........................شماره نمابر:..........................
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com