آخرين بروزرساني : 29/10/1398 ساعت : 18:02
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
عمران فارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/10/29
تثبیت شده:28/10/1398 آخرين اطلاعات:29/10/1398   ساعت: 18:02
آخرين قيمت 3,120 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,155 تعداد خريدار: 2,209 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,155 حجم معامله: 27,751,435 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,060 جمع معامله: 86,583,524,420 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
عمران و توسعه فارس - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) 31/05/1391
عمران و توسعه فارس- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 17/05/1391
عمران و توسعه فارس- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 17/04/1391
عمران و توسعه فارس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 17/04/1391
عمران و توسعه فارس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/03/1391
عمران و توسعه فارس- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 18/02/1391
عمران و توسعه فارس- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 16/02/1391
عمران و توسعه فارس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 02/02/1391
عمران و توسعه فارس - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/06/31 28/10/1390
عمران و توسعه فارس - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (به پيوست) 27/10/1390
عمران و توسعه فارس - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/06/31 (حسابرسي شده) 08/10/1390
عمران و توسعه فارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1390/09/30 07/10/1390
عمران و توسعه فارس - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/06/31 05/10/1390
عمران و توسعه فارس - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/06/31 04/10/1390
عمران و توسعه فارس - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/06/31 03/10/1390
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com