آخرين بروزرساني : 08/11/1398 ساعت : 10:30
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بيمه البرز در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:07/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 10:30
آخرين قيمت 4,880 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,998 تعداد خريدار: 2,006 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,998 حجم معامله: 22,997,822 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,721 جمع معامله: 112,223,398,399 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بيمه البرز - صورت هاي مالي حسابرسي نشده بيمه البرز شش ماهه منتهي به 31/06/1391 02/08/1391
بيمه البرز - تغييرنمابر وتلفن هاي امورسهام شركت (به پيوست) 03/07/1391
بيمه البرز- پيش بيني درآمدهرسهم سال مالي منتهي به 30/12/1391 براساس عملكرد واقعي دوره 3ماهه 11/05/1391
بيمه البرز- اطلاعات صورت هاي مالي ميان دوره اي 3ماهه منتهي به 31/03/1391 11/05/1391
بيمه البرز- صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 29/12/1390 20/04/1391
بيمه البرز- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
بيمه البرز- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
بيمه البرز- لغو آگهي دعوت به مجمع عمومي 17/04/1391
بيمه البرز- اطلاعيه توزيع اوراق سهام شركت بيمه البرز مربوط به افزايش سرمايه 12/04/1391
بيمه البرز- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 10/04/1391
بيمه البرز- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 10/04/1391
بيمه البرز- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 31/03/1391
بيمه البرز- آگهي ثبت افزايش سرمايه 21/03/1391
بيمه البرز- تغيير آدرس مديريت امورمالي وامورسهام شركت بيمه البرز \ 16/03/1391
بيمه البرز- صورتهاي مالي حسابرسي نشده سال مالي منتهي به 29/12/1390 02/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com