آخرين بروزرساني : 30/11/1398 ساعت : 18:55
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مس شهيد باهنر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 22,766 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 23,100 تعداد خريدار: 1,523 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 23,100 حجم معامله: 2,828,810 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 22,500 جمع معامله: 64,400,788,587 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنايع مس شهيد باهنر - يش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 17/08/1391
صنايع مس شهيد باهنر - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 02/08/1391
صنايع مس شهيد باهنر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
صنايع مس شهيد باهنر - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 05/07/1391
صنايع مس شهيد باهنر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
صنايع مس شهيد باهنر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 09/05/1391
صنايع مس شهيد باهنر- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
صنايع مس شهيد باهنر- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 31/04/1391
صنايع مس شهيد باهنر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
صنايع مس شهيد باهنر- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
صنايع مس شهيد باهنر- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
صنايع مس شهيد باهنر- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
صنايع مس شهيد باهنر- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 07/01/1391
صنايع مس شهيد باهنر- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 09/12/1390
صنايع مس شهيد باهنر- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 09/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 4-88886113
فاكس: 88778183
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com