آخرين بروزرساني : 30/11/1398 ساعت : 18:55
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كشتيراني ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 16,075 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 16,202 تعداد خريدار: 6,126 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 16,202 حجم معامله: 35,149,192 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 15,431 جمع معامله: 565,016,422,090 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده) (شركت كشتيراني حنوب خط) 21/09/1391
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده) (شركت كشتيراني والفجر) 21/09/1391
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده) (شركت كشتيراني ايران وهند) 06/09/1391
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1383/03/31 (حسابرسي شده) 21/08/1391
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده) (شركت خدمات ماشيني كشتيراني) 16/08/1391
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده) (شركت خيبر) 16/08/1391
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/03/31 01/08/1391
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 31/03/1391 (به پيوست) 01/08/1391
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/03/31 (حسابرسي شده) 24/07/1391
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/03/31 19/07/1391
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1382/03/31 (حسابرسي شده) 17/07/1391
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران - صورتهاي مالي شركت كشتيراني ج.ا.ا چين سال مالي 31/03/2012 (به پيوست) 17/07/1391
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1387/03/31 (حسابرسي شده) 17/07/1391
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران - صورتهاي مالي شركت كشتيراني ج.ا.ا اروپا سال مالي 31/03/2012 (به پيوست) 17/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 20100488-021
فاكس: 20100486-021
آدرس: تهران، خيابان صياد شيرازي، نارنجستان 8، پلاك 37، صندوق پستي 1311-19395
وب سايت: www.irisl.net
آدرس پست الكترونيكي:
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com